Algemene voorwaarden BVBA ALETA INTERIEUR (B2C)

TOEPASSELIJKHEID

BVBA ALETA INTERIEUR (hierna: ALETA), met ondernemingsnummer BE0823.075.286 en maatschappelijke zetel te 2480 Dessel, Kastelsedijk 36 bus B (contact: info@aleta.be of 0486/88.67.32), is een onderneming gespecialiseerd in diverse schrijnwerkzaamheden en houtbewerking op maat waaronder poorten, tuinelementen, (badkamer-)kasten, binnen- en buitendeuren, omkastingen, winkelinrichting en interieurinrichting allerhande.

De algemene voorwaarden van de ALETA zijn van toepassing op alle offertes, opdrachten en overeenkomsten gesloten tussen de ALETA en de klant. De algemene voorwaarden maken integraal deel uit van de overeenkomst en zijn bepalend voor rechtsverhouding tussen partijen. Tenzij expliciet anders vermeld in een schriftelijke overeenkomst gesloten tussen ALETA en de klant, kan hier niet van worden afgeweken.

Door ondertekening of goedkeuring van de offerte, overeenkomst of bestelbon verklaart de klant op de hoogte te zijn van de algemene voorwaarden van ALETA en deze integraal te aanvaarden. In de mate dat de bepalingen van de algemene voorwaarden afwijken van hetgeen vervat in de offerte, bestelbon of overeenkomst hebben de bepalingen van deze laatste voorrang.

De algemene voorwaarden van ALETA zijn van toepassing met uitsluiting van alle algemene voorwaarden van de klant voor zover deze laatste in strijd met hetgeen in deze algemene voorwaarden werd bepaald.

 

Indien een situatie zich voordoet dewelke niet geregeld werd in onderhavige algemene voorwaarden, dient deze geïnterpreteerd te worden conform het gemene recht rekening houdende met de geest van deze algemene voorwaarden. De eventuele nietigheid of ongeldigheid van één van de hier vermelde bepalingen, heeft in geen geval invloed op de geldigheid van de andere bepalingen van de overeenkomst of algemene voorwaarden, dewelke integraal van kracht blijven.

 

OFFERTE, OVEREENKOMST EN MEERWERKEN

Alle offertes en aanbiedingen van ALETA zijn vrijblijvend en worden gemaakt onder alle voorbehoud. Tenzij de offerte anders vermeldt, is deze geldig gedurende 30 kalenderdagen.

Vanaf het ogenblik van goedkeuring of instemming door de klant, al dan niet mondeling, komt er een bindende overeenkomst tussen ALETA en de klant tot stand.

Wijzigingen aan de overeenkomst zijn enkel mogelijk in geval van schriftelijke aanvaarding van zowel ALETA als de klant.

Aan de offerte supplementaire opdrachten, bestellingen of diensten zullen het recht doen ontstaan op additionele vergoeding in hoofde van ALETA. Deze meerwerken worden aangerekend in overeenstemming met de klant. In het geval dat er geen specifieke afspraken gemaakt werden, zullen meerwerken aangerekend worden aan 45,00 €/uur (excl. btw) en uitgezonderd eventuele materiaalkosten. Onder meerwerken wordt onder meer, doch niet limitatief, verstaan de gebeurlijke transport-, laad- en losonkosten, alsmede kosten ten gevolge van renovatiewerkzaamheden bij plaatsing, dewelke vooraf niet voorzien kunnen worden (vb. lossen bepleistering, schade aan leidingen bij foutieve elektriciteits- of waterleidingplannen). De meerwerken en/of kosten blijken uit de daartoe opgestelde offerte en kunnen bij gebreke daaraan met alle middelen van recht bewezen worden. Een vergroting van de aan ALETA toevertrouwde opdracht kan leiden tot aanpassing van het overeengekomen tarief.

VERTEGENWOORDIGING

Door de ondertekening van de offerte, orderbevestiging, of andere overeenkomst verbindt de klant zich definitief. Iedere persoon of maatschappij die bij ALETA opdrachten plaatst voor rekening van derden of met het verzoek ze aan derden te factureren, maakt zich sterk voor deze derden in overeenstemming met artikel 1120 B.W. en zal persoonlijk aansprakelijk zijn voor de betaling, zelfs indien ALETA akkoord ging met deze werkwijze.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN ALETA

De werkzaamheden worden uitsluitend uitgevoerd op werkdagen. In geval van uitzonderlijke en bijzondere omstandigheden die werkzaamheden van ALETA in het weekend en/of op feestdagen vereisen, kan hier in onderling overleg van worden afgeweken. Desgevallend behoudt ALETA zich het recht voor tot het aanrekenen van een extra forfait van 200,00 euro bovenop het uurtarief.

ALETA zal de door haar te verrichten opdracht naar best inzicht en vermogen uitvoeren overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap en dit binnen een redelijke termijn. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van ALETA het karakter hebben van een inspanningsverbintenis, tenzij afwijkend vastgesteld. Geringe wijzigingen door ALETA in de opdracht die geen afbreuk doen aan de kwaliteit, het opzet of het beoogde resultaat van de opdracht zijn toegestaan.

ALETA is gerechtigd zijn rechten of verplichtingen voortvloeiend uit de overeenkomst over te dragen aan derden in onderaanneming, teneinde aan de vereisten van goed vakmanschap te voldoen.

ALETA verplicht zich bij het aangaan van de overeenkomst tot het vertrouwelijk behandelen van alle informatie die haar wordt verstrekt door de klant. ALETA zal deze informatie enkel aanwenden ten behoeve van de klant en ter uitvoering van haar opdracht.

ALGEMENE VERPLICHTINGEN VAN DE KLANT

De klant of diens aangestelde (architect of studiebureau) verbindt zich er toe alle informatie waaronder technische informatie, elektriciteitsplannen en materiaalkeuzes tijdig te verstrekken die noodzakelijk geacht wordt om de opdracht op doeltreffende wijze te kunnen voorbereiden en uitvoeren. De klant staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de verstrekte gegevens. Bij gebreke aan tijdige verstrekking van de correcte informatie heeft ALETA het recht de uitvoering van de overeenkomt op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende additionele kosten in rekening te brengen. De klant vrijwaart ALETA voor aanspraken van derden wegens schade voortvloeiend uit het onjuist of onvolledig karakter van de verstrekte informatie en gegevens, evenals voor vertragingen of termijnoverschrijding.

Teneinde ALETA toe te laten in een efficiënte dienstverlening te voorzien, verbindt de klant zich er toe om elk voorval dat het uitvoeren van de werkzaamheden verhinderd uiterlijk twee weken voor de geplande levering en plaatsing schriftelijk mede te delen. Dit op straffe van schadevergoeding ten belope van 10% van waarde van de respectievelijke opdracht in geval van niet (tijdige) verwittiging. Indien ALETA op haar beurt verhinderd blijkt en dit niet tijdig verwittigd, behoudens in geval van overmacht, is de klant gerechtigd op een vermindering van 5% van de waarde van de opdracht.

Voor een adequate uitvoering van de opdracht zal de klant water, gas, elektriciteit, lucht en stoom kosteloos ter beschikking stellen aan ALETA.

De klant voorziet een vrije toegang tot de werf door het verwijderen van alle aanwezige meubilair en decoratie in de ruimtes waar de plaatsing dient te gebeuren.

Indien de werf meerdere dagen in beslag neemt, stelt de klant kosteloos voldoende afsluitbare ruimtes ter beschikking voor materiaalopslag, dewelke uitsluitend door ALETA gebruikt kunnen worden. De klant zorgt er voor dat de werf voldoende verzekerd is voor diefstal en beheert de opslagruimte, met inbegrip van de daarin opgeslagen materialen, machines en middelen, als een goed huisvader. De klant neemt alle nodige maatregelen om de ruimtes naar behoren af te sluiten. Het opgeslagen materiaal, machines en middelen blijven de uitsluitende eigendom van ALETA en dienen op eerste verzoek terug ter beschikking gesteld te worden.

De klant is verplicht ALETA te verwittigen binnen 8 kalenderdagen na het uitvoeren van de werkzaamheden indien er een tekortkoming of gebrek wordt vastgesteld of men zich hiervan bewust geweest moest zijn. Dit door middel van een aangetekend schrijven. Bij gebreke aan (tijdige) reactie, wordt de klant geacht akkoord te gaan met de geleverde werkzaamheden. In geval van tijdige reactie dient ALETA een termijn van 30 kalenderdagen te worden gegund om desgevallend tegemoet te komen aan de vermeende tekortkoming.

Wijzigingen met betrekking tot de opdracht of bestelling moeten tijdig en schriftelijk door de klant bekend worden gemaakt aan ALETA en dit uiterlijk voor de betaling van het eerste voorschot. Dit in het bijzonder voor wat betreft wijzigingen in materiaalkeuzes. Als een wijziging mondeling meegedeeld wordt, is het risico voor het al dan niet uitvoeren van de wijzigingen voor rekening van de klant.

TERMIJNEN

De uitvoeringstermijn wordt steeds in onderling overleg bepaald, rekening houdende met de levertermijn van de materialen, de omvang en de complexiteit van de opdracht. Wanneer er geen uitvoeringstermijn werd overeengekomen, zal de opdracht uitgevoerd worden binnen een redelijke termijn.

In geen geval zullen de werken echter een aanvang nemen zo lang het desbetreffende voorschot niet werd voldaan. Materialen zullen pas besteld worden na betaling van het voorschot. De werkzaamheden van ALETA worden steeds zorgvuldig ingepland zodat een laattijdige betaling een verschuiving van de planning en termijnen met zich mee zal brengen.

De opgegeven termijnen zijn steeds als indicatief te beschouwen. Bij overschrijding kunnen zij geen aanleiding vormen tot ontbinding van de overeenkomst of enige vorm van schadevergoeding in hoofde van de klant, noch vormt dit een geldige reden tot weigering van betaling, behoudens in het geval van een aanzienlijke overschrijding van meer dan 6 maanden met een maximum van 5% op de offerteprijs en enkel wanneer deze niet te wijten is aan overmacht of gebeurtenissen in hoofde van de klant.

Wanneer de klant de opdracht wijzigt of bijkomende opdrachten geeft, dewelke door ALETA worden aanvaard, zal de uitvoeringstermijn verlengd worden met de tijd die redelijkerwijze nodig is om deze wijzigingen of bijkomende opdrachten uit te voeren.

In geval de vooropgestelde planning niet kan worden nageleefd door toedoen van de klant, met in het bijzonder het niet tijdig en integraal voldoen van de overeengekomen voorschotten, behoudt ALETA zich het recht voor om de onvermijdelijke kosten voor o.a. laden, lossen en transport in rekening te brengen.

PRIJZEN EN BETALINGEN

Voor de prijzen die ALETA hanteert, wordt er rekening gehouden met de omvang en complexiteit van de opdracht, alsmede de graad van maatwerk en vereiste specialisatie.

ALETA rekent haar diensten aan overeenkomstig de prijzen zoals vervat in de offerte, met de mogelijkheid tot het factureren van meerwerken conform materiaalprijs of tegen een forfaitaire meerprijs in regie van 45,00 €/uur.

De vermelde prijzen zijn altijd exclusief BTW. De klant is verantwoordelijk voor de mededelingen die noodzakelijk zijn voor een correcte facturatie, in het bijzonder de toepassing van een verlaagd BTW-tarief voor rennovatiewerkzaamheden.

De kostprijs voor goederen of diensten aangeleverd door derden in uitvoering van de overeenkomst worden behoudens afwijkend schriftelijke afspraak vervat in de facturatie van ALETA.

Vanaf het ogenblik dat de offerte, orderbevestiging of bestelbon wordt goedgekeurd, bestaat er een betalingsplicht in hoofde van de klant.

De leveringen en diensten zijn contant betaalbaar. Alle betalingen dienen te gebeuren op het adres van de maatschappelijke zetel van ALETA.

Daar ALETA staat voor maatwerk zal de facturatie als volgt plaatsvinden: 50% bij aanvang van de werkzaamheden, 40% uiterlijk op het ogenblik van levering/plaatsing en 10% bij het beëindigen van de werkzaamheden. Dit behoudens afwijkende schriftelijke afspraken. Er zal pas aanvang genomen worden met de opdracht van zodra het eerste voorschot integraal werd voldaan.

Facturen dienen betaald te worden binnen de 8 kalenderdagen na de vermelde factuurdatum en dit zonder enige korting of inhouding van welke aard ook. Bij gebreke aan betaling op de vervaldag zal van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest aan een intrestvoet van 10%, alsmede een schadevergoeding van 15 % op het uitstaande factuurbedrag met een minimum van € 250,00 en een bedrag van € 75,00 euro ter dekking van de gemaakte buitengerechtelijke invorderingskosten, verschuldigd zijn. Dit geldt als forfaitaire schadevergoeding voor de andere kosten dan het renteverlies en de eigenlijke gerechtskosten en dit onverminderd het recht van ALETA voor het vorderen van meerschade. Bovendien zal bij laattijdige betaling het resterende saldo integraal en onmiddellijk opeisbaar worden. Hetzelfde geldt voor de overige, nog niet vervallen facturen, dewelke eveneens onmiddellijk opeisbaar worden.

ALETA behoudt zich het recht voor om bij gebreke aan tijdige betaling van de factuur de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst op te schorten door middel van een eenvoudig bericht aan de klant, dan wel met onmiddellijke ingang te beëindigen, zonder enig recht op schadevergoeding in hoofde van de klant.

Opmerkingen met betrekking tot de factuur dienen uiterlijk binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum kenbaar worden gemaakt aan ALETA en dit via aangetekende zending.

FINANCIERING

In geen geval kan de weigering van de aanvraag tot financiering een invloed hebben op de overeenkomst dewelke door de ondertekening als definitief beschouwd wordt. Dit geldt ook indien ALETA uit bereidwilligheid getracht heeft de klant te helpen een financiering te krijgen.

Ingeval van een vermoeden van insolvabiliteit van de klant, behoudt de ALETA zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst te schorsen in afwachting van een behoorlijke waarborg van betaling. Bij gebreke hieraan heeft ALETA het recht de overeenkomst te beëindigen mits facturatie van de reeds geleverde prestaties en zonder enige gehoudenheid tot schadeloosstelling in hoofde van de klant.

 

WERKEN TER PLAATSE EN LEVERING

Leveringen, plaatsingen en het uitvoeren van de werkzaamheden door ALETA gebeuren volgens de onderrichtingen van de klant, dewelke verantwoordelijk gesteld wordt voor de verstrekte inlichtingen.

De klant zal de plaats aanduiden waar de levering of plaatsing dient te worden uitgevoerd en verplicht zich ertoe een gemakkelijke toegang te verschaffen, dit alles op de uitsluitende verantwoordelijkheid van de klant.

De geleverde goederen en materialen blijven eigendom van ALETA tot aan de integrale betaling van de facturen en in voorkomend geval de laattijdigheidsvergoedingen door de klant. ALETA behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke verwittiging de goederen en materialen terug te nemen indien de klant diens betalingsverbintenis niet (tijdig) naleeft, zelfs indien er zicht reeds incorporatie, vermenging of verwerking heeft voorgedaan. Door beroep te doen op de diensten van ALETA erkent er klant kennis te hebben genomen van voormeld eigendomsvoorbehoud en de gevolgen hiervan te aanvaarden

Handtekening klant: …………………………………………………………………... (datum + naam en handtekening)

De risico’s inzake beschadigingen, verlies of diefstal van de geleverde goederen en materialen op de werf voorafgaand aan, dan wel tijdens en na de plaatsing van het maatwerk gaan evenwel vanaf het transport naar de werf over op de klant, dewelke uitsluitend verantwoordelijk is voor de kosten die hieruit voortvloeien.

INTELLECTUELE EIGENDOM

Alle ontwerpen, schetsen, tekeningen of stalen blijven de artistieke en intellectuele eigendom van ALETA. De klant mag de door ALETA verstrekte ontwerpen voor niet anders aanwenden dan voor de uitvoering van het werk waarvoor deze zijn opgesteld. Openbaarmaking of doorgifte aan derden, dan wel het aanwenden van de ontwerpen als referentie of om redenen van publiciteit kan uitsluitend geschieden na verkregen schriftelijke toestemming van ALETA.

ALETA heeft de vrijheid de ontwerpen te gebruiken voor publiciteit of andere doeleinden en dit zonder voorafgaandelijk akkoord van de klant.

De klant is aansprakelijk voor elk misbruik van de intellectuele eigendomsrechten door hemzelf of derden. ALETA behoudt zich het recht voor tot het vordering van schadeloosstelling ingevolge gebeurlijke inbreuken.

GEBREKEN EN BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID

De klant heeft de verplichting om via mail of aangetekend schrijven tekortkomingen met betrekking tot de geleverde diensten te melden aan ALETA en dit binnen de 8 kalenderdagen nadat de diensten zijn geleverd. Bij gebreken die tijdig gemeld werden en waarvan ALETA meent dat deze gegrond zijn, beschikt ALETA over een termijn van 30 kalenderdagen om hieraan tegemoet te komen. Behoudens in geval van schriftelijk afwijkend beding, worden de werkzaamheden geacht definitief te zijn aanvaard in geval van afwezigheid van enige bemerking binnen de 8 dagen na de plaatsing of levering. Dit tijdstip wordt dan ook gelijkgesteld met de enige en definitieve oplevering.

ALETA is uitsluitend aansprakelijk voor schade aan het maatwerk en de nabije omgeving van het geplaatste maatwerk en enkel wanneer deze het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming. Gebreken dewelke intrinsiek aanwezig waren in het maatwerk of de behandelde ruimte, dan wel voortvloeiende uit verkeerdelijk verschafte informatie door de klant of het niet verplaatsen van het meubilair en decoratie in de werkruimte kunnen geen aanleiding tot aansprakelijkheid in hoofde van ALETA.

Gebreken in de uitvoering, dewelke zichtbaar waren op het ogenblik van oplevering en waarvan de klant wordt geacht kennis te hebben, worden in elk geval gedekt door de aanvaarding van de werken en komen niet in aanmerking voor enige vorm van schadeloosstelling door ALETA. Deze aanvaarding kan uitdrukkelijk, dan wel stilzwijgend plaatsvinden door het niet schriftelijk formuleren van opmerkingen tijdens de levering of plaatsing.

Daar hout een natuurproduct betreft, zijn lichte verschillen in afmeting, lichte verschillen in kleur of textuur, het verkleuren van hout of lakwerk en de werking van het hout eigen aan de gebruikte materialen en kunnen zij niet beschouwd worden als een gebrek in conformiteit of als zichtbaar of verborgen gebrek.

De garantie op materialen wordt bepaald door de leverancier en kan verschillen naargelang het soort of type materiaal. Gebreken die zich manifesteren binnen een termijn van 3 jaar na plaatsing worden kosteloos vervangen, uitgezonderd normale slijtage of wijzigingen in structuur door werking van het hout en dit op voorwaarde dat klant als een goede huisvader met goederen omgaat, inclusief het respecteren van de onderhoudsinstructies.

 

De klant vrijwaart ALETA in hoofdsom, kosten en interesten voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade (beweren) geleden te hebben.

De klant erkent en aanvaardt dat ALETA de excepties en exoneraties, die een fabrikant of onderaannemer ten aanzien van ALETA kan inroepen, eveneens aan de klant kan tegenwerpen.

Voor zover ALETA bij haar activiteiten afhankelijk is van de medewerking, diensten of leveringen van derden, waaronder onderaannemers of leveranciers, kan zij op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor enige schade voortvloeiend uit gebeurlijke vertragingen, het niet uitvoeren van diens verbintenissen in geval van overmacht, of hun fout, met inbegrip van zware fout of opzettelijke fout. Hetzelfde geldt voor de afname van producten van derden. ALETA kan onder geen beding aansprakelijk gesteld worden voor gebreken in de goederen dewelke worden aangewend in de uitvoering van de opdracht.

In geval van aansprakelijkheid in hoofde van ALETA blijft de vergoedbare schade beperkt tot directe materiële schade en letselschade en is de schadevergoeding beperkt tot het bedrag waarvoor de verzekering tussenkomst verleend, dan wel de offerteprijs voor de betrokken werkzaamheden indien de verzekering geen dekking verleend. ALETA is niet aansprakelijk voor vermogensschade, dan wel gevolgschade.

Iedere vordering van de klant tot schadevergoeding dient te worden ingesteld binnen een termijn van 3 maanden nadat de feiten waarop deze vordering wordt gebaseerd gekend waren door de klant of redelijkerwijze gekend konden zijn.

OVERMACHT EN BEËINDIGING OVEREENKOMST

In geval van tijdelijke overmacht worden de verplichtingen van ALETA geschorst of beperkt gedurende de periode van overmacht zonder enige aansprakelijkheid tot schadevergoeding in hoofde van ALETA.

Onder overmacht dient te worden verstaan: elke onvoorzienbare en onvermijdbare gebeurtenis onafhankelijk van de wil van ALETA die een onoverkomelijk beletsel uitmaakt voor de nakoming van diens verbintenis, zoals, maar niet beperkt tot langdurige ziekte, vertraging in aanlevering of uitputting van materialen en grondstoffen, erbarmelijke weersomstandigheden, wilde staking, terrorisme of oorlog.

Indien door overmacht de overeenkomst gedurende meer dan zes maanden niet kan uitgevoerd worden en aldus niet meer als tijdelijk aanzien kan worden, hebben zowel ALETA als de klant het recht om de overeenkomst per aangetekend schrijven te herzien dan wel te beëindigen, zonder dat schadevergoeding verschuldigd is aan de andere partij.

ALETA kan de overeenkomst zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder voorafgaandelijke rechterlijke tussenkomst lastens de andere partij ontbinden in geval de klant zich niet, onbehoorlijk of onvolledig houdt aan de met de ALETA gesloten overeenkomst inclusief de algemene voorwaarden (vb. niet betalen van de facturen, de weigering tot het verschaffen van toegang tot de werf), dewelke integraal onderdeel uitmaken van de overeenkomst. Het recht van ALETA om de overeenkomst lastens de klant te ontbinden, laat diens recht om van de klant een schadevergoeding te vorderen onverlet. ALETA heeft in geval van wanprestatie door de klant, onverminderd vergoeding van de reeds geleverde prestaties, recht op een forfaitaire schadevergoeding van 10% op de waarde van de werkzaamheden, tenzij de werkelijk geleden schade kan worden aangetoond door ALETA.

ALETA en de klant hebben het recht voor ten allen tijden een einde te stellen aan de overeenkomst, ongeacht fout of wanprestatie door een der partijen. In dergelijk geval worden de reeds gepresteerde uren en gemaakte kosten van het betaalde voorschot ingehouden. In geval de beëindiging uitgaat van de klant kan ALETA tevens aanspraak maken op een vergoeding voor de gederfde winst forfaitair begroot op 20% van het niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht conform artikel 1794 B.W.

ALETA behoudt zich tevens het recht voor om de overeenkomst van onmiddellijk en rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling of rechtelijker tussenkomst als ontbonden te beschouwen ingeval van faillissement, liquidatie, kennelijk onvermogen alsook bij om het even welke wijziging aan de juridische toestand van de klant, zonder dat de klant gerechtigd is op enige vorm van schadeloosstelling.

PORTRETRECHTEN

ALETA kan voor het opvolgen van de resultaten, toekomstige dienstverlening en/of promotionele doeleinden (advertising, reclame op social media, demonstratie, testimonials, aanleg beeldbank) gebruik maken van foto’s en ander beeldmateriaal. In bepaalde gevallen is het mogelijk dat de klant en/of diens eigendom in beeld gebracht wordt. ALETA benadrukt bij dat de verwerking van het beeldmateriaal steeds zal plaatsvinden met de nodige discretie en aandacht voor de privacy van de klant overeenkomstig de vereisten zoals vervat in Verordening (EU) 2016/679 (GDPR).

De klant heeft het recht zich op schriftelijke wijze tegen het gebruik van het beeldmateriaal te verzetten, behoudens wanneer het bewaren en aanwenden van het beeldmateriaal gerechtvaardigd is in het kader van naservice of toekomstige dienstverlening. In dergelijk geval van bezwaar, zal het beeldmateriaal door ALETA uitsluitend voor voormelde doeleinden aangewend worden.

PRIVACY EN GEGEVENSBESCHERMING

ALETA en de klant erkennen dat de verwerking van persoonsgegevens zal plaatsvinden conform de heersende nationale regelgeving, alsmede Verordening (EU) 2016/679 vanaf 25 mei 2018 en deze te zullen naleven.

De door ALETA verzamelde persoonsgegevens zullen uitsluitend aangewend worden om de klant op de hoogte te houden van de werkzaamheden, alsmede elk gericht doel waarvoor de klant expliciet toestemming heeft verleend. ALETA erkent de persoonsgegevens vertrouwelijk te zullen verwerken ten behoeve van of in opdracht van de klant. Er zal geen enkele persoonsgebonden informatie worden verwerkt zonder dat ALETA hiertoe de benodigde toestemming heeft verkregen.

Uitgezonderd in de gevallen zoals bij wet bepaald of in uiterste noodzaak, zullen de persoonsgegevens onder geen beding worden overgemaakt aan derden, behoudens uitdrukkelijke voorafgaande en schriftelijke toestemming vanwege de klant.

Ingeval ALETA beroep doet op derden in onderaanneming, dewelke noodzakelijkerwijze in kennis gesteld dienen te worden van de verstrekte persoonsgegevens, ziet ALETA toe op de naleving van de wetgeving ter zake door deze derden.

ALETA verbindt zich er toe de nodige technische en organisatorische maatregelen te treffen om verlies of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van persoonsgegevens tegen te gaan, rekening houdende met de stand van de techniek, de betrokken sector en de aard van de verwerking.

De klant heeft het recht op inzage, kosteloze verbetering en/of weglating van diens verzamelde persoonsgegevens te verzoeken, alsmede het recht om diens toestemming in te trekken.

Vragen en/of klachten met betrekking tot de  verwerking van uw persoonsgegevens kunnen gericht worden aan ALETA (info@aleta.be of 0486/88.67.32). Voor meer informatie kan u steeds terecht bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, te 1000 Brussel, Drukpersstraat 35 (022/74.48.00 of www.gegevensbeschermingsautoriteit.be).

ALGEMENE VOORWAARDEN & WIJZIGINGEN

ALETA behoudt zich het recht voor de algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van de reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 kalenderdagen na schriftelijke bekendmaking van de wijzigingen.

Indien de klant niet akkoord gaat met de gewijzigde algemene voorwaarden, is hij gerechtigd de overeenkomst te ontbinden met ingang van de wijzigingsdatum van de algemene voorwaarden zonder gerechtigd te zijn op enige vorm van schadeloosstelling.

BEVOEGDHEID EN TOEPASSELIJK RECHT

Voor alle geschillen tussen de klant en ALETA en die hieruit voortspruiten of enig verband houden met deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend de Rechtbanken bevoegd van het gerechtelijk arrondissement waarin de maatschappelijke zetel van ALETA is gevestigd.

De algemene voorwaarden en alle daaruit voortspruitende handelingen worden exclusief beheerst door het Belgische Recht en dienen overeenkomstig de Belgische wetgeving te worden geïnterpreteerd.